Miljö- och energisystem

Publikationer >> Lista över våra publikationer >> Här  
 
Information om vald publikation 

Report
Ahlgren, S., Börjesson, P. (2011) Indirekt förändrad markanvändning och biodrivmedel – en kunskapsöversikt, (Indirect land use change and biofuels – a review), Rapport nr. 73, Avdelningen för miljö- och energisystem, Lund, Sverige.

Nyckelord: Biodrivmedel, förändrad markanvändning, direkt, indirekt, modeller, växthusgaser

Keywords: Biofuel, land use change, direct, indirect, models, greenhouse gases

Sammandrag
Under senare år har det pågått en debatt om biodrivmedels klimatnytta, detta sedan studier visat att indirekt förändrad markanvändning kan leda till stora utsläpp av växthusgaser. Ökad produktion av biodrivmedel i ett land kan leda till att annan produktion trängs undan, vilket i förlängningen kan leda till omvandling av skogs- eller betesmark till jordbruksmark i andra länder; detta benämns ofta som biodrivmedlets indirekta markanvändning (förkortat iLUC efter engelskans indirect land use change).
Syftet med denna studie är att sammanställa den stora mängd litteratur som finns om iLUC kopplad till biodrivmedel, att beskriva ett antal av de metoder som finns för att kvantifiera iLUC samt att sammanställa och analysera resultat från litteraturen. Vidare syftar rapporten till att beskriva om och hur iLUC kan integreras i livscykelanalysmetodik vid beräkning av växthusgaser från produktion av biodrivmedel samt respektive ingå i lagstiftning och certifiering.
Denna rapport visar att det finns många olika modeller för att kvantifiera iLUC, med väldigt varierande resultat. Skillnaderna i resultat beror på att modellerna har olika struktur och antaganden. I rapporten påvisas även problematiken med att koppla samman iLUC-modeller med livscykelanalysberäkningar. Alternativa sätt att hantera iLUC-frågan diskuteras också.

Abstract
In recent years there has been a debate about the climate benefit of biofuels; some studies have indicated that indirect land use changes can lead to large emissions of greenhouse gases. Increased production of biofuels may lead to displacement of previous production, which ultimately can lead to conversion of forest or grassland to agricultural land in other countries. A biofuels can in other words lead to indirect land use changes (iLUC).
The purpose of this study is to review the vast amount of literature available on iLUC linked to biofuels, to describe the existing methods to quantify iLUC and to compile and analyse results from the literature. Furthermore, the report aims to describe if and how iLUC can be integrated into life cycle assessment methodology for calculating greenhouse gas emissions from the production of biofuels and the inclusion of iLUC in legislation and certification.
This report shows that there are many different models to quantify iLUC, with very mixed results. The differences in results can be explained by the varying structures and assumptions in the models. The report also shows the complexity in coupling of iLUC-models and life cycle assessment calculations. Further the report discusses alternative ways of dealing with the iLUC.

Du kan hämta hem publikationen som en pdf fil.
(För att kunna läsa filen behöver du Acrobat Reader.)

Maila webmaster